Thống kê nguyên liệu nhập vào

Bảng này được lấy số liệu từ đâu?

Số liệu thống kê nguyên liệu nhập được lấy từ phần quản lý nguyên vật liệu được thêm mới hoặc thêm bổ sung.

Số liệu này có hiển thị lên biểu đồ doanh thu, chi phí không?

  • Số liệu thống kê sẽ được quy đổi ra đơn vị tiền tệ và tính vào phần chi phí ở biểu đồ thống kê

  • Ngoài ra, số liệu tổng ở bảng này chính là số liệu chi phí nguyên vật liệu ở phần thống kê chi phí

Last updated