Phiếu thu

Đây là chức năng để tạo và duyệt các phiếu thu (dòng tiền vào) của cửa hàng.

Tạo mới phiếu thu

 • Chọn nút “Thêm”

 • Điền thông tin liên quan của phiếu thu vào Form

Tiêu đề: Đây là tiêu đề của phiếu thu, mô tả nội dung của phiếu thu

Tên người nộp: Đây là tên của người thanh toán phiếu thu này

Địa chỉ: Địa chỉ của người nộp phiếu thu

Số tiền: Điền số tiền của phiếu thu

Mô tả: Mô tả nội dung, thể hiện vì sao phiếu thu được lập

Thống kê: Có 2 loại là "Đưa vào thống kê" hoặc "Không đưa vào thống kê". Nếu chọn "Đưa vào thông kê" thì phần mềm sẽ tính toán số tiền của phiếu thu như 1 khoản chi phí hoạt động trong ngày của cửa hàng, còn nếu chọn "Không đưa vào thống kê" thì phiếu thu này chỉ dùng để liệt kê chứ không dùng làm số liệu tính toán chi phí.

Trạng thái của phiếu thu

Phiếu thu có 3 trạng thái là "Đã xét duyệt", "Chờ xét duyệt" và "Đã từ chối"

 • Trạng thái "Đã xét duyệt":

  • Đây là trạng thái khi mà phiếu thu đã được duyệt qua bởi người quản lý

  • Đối với tài khoản quản lý, khi nhập phiếu thu thì trạng thái mặc định sẽ là "Đã xét duyệt", còn đối với các tài khoản được phân quyền sử dụng thì trạng thái mặc định sau khi tạo phiếu thu sẽ là "Chờ xét duyệt"

  • Màu sắc của trạng thái "Đã xét duyệt" sẽ trùng mới màu chủ đạo của phần mềm (primary).

 • Trạng thái "Chờ xét duyệt":

  • Đây là trạng thái mà người tạo ra phiếu thu là các tài khoản được phân quyền (không phải tài khoản quản lý).

  • Màu sắc của trạng thái "Chờ xét duyệt" sẽ trùng với màu được ưu tiên thứ 2 của phần mềm (secondary)

  • Để chuyển trạng thái từ "Chờ xét duyệt" sang "Đã xét duyệt" hoặc "Đã từ chối" thì phải cần thao tác duyệt phiếu từ tài khoản của người quản lý

 • Trạng thái "Đã từ chối":

  • Đây là trạng thái mà khi phiếu thu được lập bởi tài khoản nhân viên được phân quyền mà không được duyệt phiếu bởi người quản lý

  • Khi phiếu thu bị từ chối, hệ thống sẽ không thống kê phiếu thu này vào danh mục "Báo cáo"

  • Màu sắc của trạng thái "Đã từ chối" là màu đỏ.

Chỉnh sửa thông tin phiếu thu

 • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên phiếu thu, chọn "Sửa thông tin"

 • Điền các thông tin cần thay đổi của phiếu thu

 • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi

Xoá phiếu thu

Khi muốn xoá phiếu thu khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên phiếu thu và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.

Last updated