Links

Phiếu thu

Đây là chức năng để tạo và duyệt các phiếu thu (dòng tiền vào) của cửa hàng.
Chức năng quản lý phiếu thu
Chức năng quản lý phiếu thu

Tạo mới phiếu thu

 • Chọn nút “Thêm”
Nút thêm phiếu thu
Nút thêm phiếu thu
 • Điền thông tin liên quan của phiếu thu vào Form
Tiêu đề: Đây là tiêu đề của phiếu thu, mô tả nội dung của phiếu thu
Tên người nộp: Đây là tên của người thanh toán phiếu thu này
Địa chỉ: Địa chỉ của người nộp phiếu thu
Số tiền: Điền số tiền của phiếu thu
Mô tả: Mô tả nội dung, thể hiện vì sao phiếu thu được lập
Thống kê: Có 2 loại là "Đưa vào thống kê" hoặc "Không đưa vào thống kê". Nếu chọn "Đưa vào thông kê" thì phần mềm sẽ tính toán số tiền của phiếu thu như 1 khoản chi phí hoạt động trong ngày của cửa hàng, còn nếu chọn "Không đưa vào thống kê" thì phiếu thu này chỉ dùng để liệt kê chứ không dùng làm số liệu tính toán chi phí.
Chức năng tạo mới phiếu thu
Chức năng tạo mới phiếu thu

Trạng thái của phiếu thu

Phiếu thu có 3 trạng thái là "Đã xét duyệt", "Chờ xét duyệt" và "Đã từ chối"
 • Trạng thái "Đã xét duyệt":
  Trạng thái đã xét duyệt
  Trạng thái "Đã xét duyệt"
  • Đây là trạng thái khi mà phiếu thu đã được duyệt qua bởi người quản lý
  • Đối với tài khoản quản lý, khi nhập phiếu thu thì trạng thái mặc định sẽ là "Đã xét duyệt", còn đối với các tài khoản được phân quyền sử dụng thì trạng thái mặc định sau khi tạo phiếu thu sẽ là "Chờ xét duyệt"
  • Màu sắc của trạng thái "Đã xét duyệt" sẽ trùng mới màu chủ đạo của phần mềm (primary).
 • Trạng thái "Chờ xét duyệt":
  Phiếu thu chờ xét duyệt
  Phiếu thu "Chờ xét duyệt"
  • Đây là trạng thái mà người tạo ra phiếu thu là các tài khoản được phân quyền (không phải tài khoản quản lý).
  • Màu sắc của trạng thái "Chờ xét duyệt" sẽ trùng với màu được ưu tiên thứ 2 của phần mềm (secondary)
  • Để chuyển trạng thái từ "Chờ xét duyệt" sang "Đã xét duyệt" hoặc "Đã từ chối" thì phải cần thao tác duyệt phiếu từ tài khoản của người quản lý
  Duyệt phiếu thu
  Duyệt phiếu thu
 • Trạng thái "Đã từ chối":
  Phiếu thu đã từ chối
  Phiếu thu "Đã từ chối"
  • Đây là trạng thái mà khi phiếu thu được lập bởi tài khoản nhân viên được phân quyền mà không được duyệt phiếu bởi người quản lý
  • Khi phiếu thu bị từ chối, hệ thống sẽ không thống kê phiếu thu này vào danh mục "Báo cáo"
  • Màu sắc của trạng thái "Đã từ chối" là màu đỏ.

Chỉnh sửa thông tin phiếu thu

 • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên phiếu thu, chọn "Sửa thông tin"
Nút sửa thông tin phiếu thu
Sửa thông tin phiếu thu
 • Điền các thông tin cần thay đổi của phiếu thu
 • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi
Nút cập nhật phiếu thu
Nút cập nhật

Xoá phiếu thu

Khi muốn xoá phiếu thu khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên phiếu thu và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.