Phiếu thu
Phiếu thu

Tạo mới như thế nào?

  • Chọn “Thêm”
  • Điền thông tin liên quan vào Form
Lưu ý: Trường “Người nhập liệu” sẽ được thêm tự động theo tài khoản đang đăng nhập để quản lý.

Chức năng của phần này là gì?

Dùng để ghi nhận các khoản thu mới phát sinh nhưng không liên quan đến việc bán hàng

Chức năng này có đưa vào danh mục thống kê không, hiển thị ở đâu?

  • Chức năng này có thế tùy chọn đưa vào thống kê hoặc không
  • Nếu đưa vào thống kê, số liệu sẽ được hiển thị ở dòng Doanh thu khác trong phần thống kê doanh thu

Cập nhật như thế nào?

  • Khi có thông tin cần cập nhật, chỉ cần chọn vào tên của phiếu chi
  • Chọn cập nhật
  • Và cập nhật thông tin mới