Thống kê nguyên liệu đã sử dụng

Nguyên liệu đã sử dụng được lấy số liệu từ đâu, căn cứ vào đâu để có những số liệu này?

  • Thống kê nguyên liệu đã sử dụng được lấy dựa trên chức năng định lượng nguyên liệu của phần mềm

  • Để xem được số lượng nguyên liệu đã sử dụng đầy đủ, quý khách vui lòng cập nhật thông tin định lượng tại phần quản lý định lượng phía dưới

Bảng này có tính được lượng nguyên liệu đã sử dụng quy đổi ra tiền là bao nhiêu không?

  • Phần mềm sẽ dựa vào giá và số lượng của nguyên liệu khi nhập vào để tính ra tiền lượng nguyên liệu đã sử dụng.

Last updated