Sự kiện

Đây là nơi lưu trữ các sự kiện đã, đang và sẽ diễn ra trong tương lai của cửa hàng, bạn có thể thêm sự kiện tại đây cũng như có thể thêm sự kiện tại phần quản lý Lịch

Thêm mới sự kiện

  • Chọn nút "Thêm"

  • Điền các thông tin liên quan vào Form

Tiêu đề: Điền tiêu đề của sự kiện

Mô tả: Diễn tả cụ thể thông tin của sự kiện tại đây

Thời gian: Chọn mốc thời gian diễn ra sự kiện (Ngày và Giờ)

  • Bấm nút "Tạo sự kiện" để hoàn tất

Chỉnh sửa thông tin sự kiện

Chức năng chỉnh sửa thông tin sự kiện chỉ áp dụng với những sự kiện chưa hoàn thành, sự kiện chưa hoàn thành là các sự kiện hiển thị rõ nét và đầy đủ, không bị gạch ngang và làm mờ chữ.

Sự kiện đã hoàn thành và chưa hoàn thành được chuyển đổi qua lại theo yêu cầu của bạn, bằng cách click vào tên của sự kiện.

Thực hiện thao tác sửa thông tin sự kiện bằng cách:

  • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên nguyên vật liệu, chọn "Sửa thông tin"

  • Điền các thông tin cần thay đổi của nguyên vật liệu

  • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi

Xoá sự kiện

Khi muốn xoá sự kiện khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên sự kiện và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.

Last updated