Bảng thống kê danh sách các món đã bán

Các món đã bán được thống kê khi nào?

Các món đã bán được thống kê ngay khi món được giao cho khách hàng sử dụng

Chức năng chính của bảng này là gì?

Chức năng chính của thống kê danh sách các món đã bán là để đo lường món bán chạy, món bán chậm để có kế hoạch bán hàng phù hợp

Có cần tạo số liệu gì để cập nhật bảng này hay không

Không. Bảng này được cập nhật tự động

Last updated