Links

"Hoạt động" là gì?

Lịch sử hoạt động
Bảng hoạt động là bảng thông báo lịch sử hoạt động của bạn trên phần mềm
Một số lịch sử hoạt động được ghi lại như:
  • Xuất hoá đơn
  • Thêm mới một thông tin bất kỳ
  • Thay đổi một thông tin bất kỳ
  • Xoá một thông tin bất kỳ
Các thông số được ghi lại bao gồm
  • Tên hoạt động
  • Ngày thực hiện hoạt động
  • Giờ thực hiện hoạt động