"Hoạt động" là gì?

Bảng hoạt động là bảng thông báo lịch sử hoạt động của bạn trên phần mềm

Một số lịch sử hoạt động được ghi lại như:

  • Xuất hoá đơn

  • Thêm mới một thông tin bất kỳ

  • Thay đổi một thông tin bất kỳ

  • Xoá một thông tin bất kỳ

Các thông số được ghi lại bao gồm

  • Tên hoạt động

  • Ngày thực hiện hoạt động

  • Giờ thực hiện hoạt động

Last updated