Links

Bảng thống kê doanh thu

Bảng thống kê doanh thu

Bao gồm thống kê những loại doanh thu nào?

Có 2 loại doanh thu được thống kê là
  • Doanh thu bán hàng, được gộp thành các nhóm như đã được cài đặt tại phần Loại thực đơn
  • Doanh thu khác được lấy từ phần quản lý Phiếu thu mới phát sinh

Chức năng này tự động cập nhật hay cập nhật thủ công?

  • Chức năng thống kê doanh thu bán hàng được cập nhật tự động ngay sau khi món được giao cho khách hàng
  • Chức năng doanh thu khác được lấy tự động khi có Phiếu thu mới được nhập vào.