Links

Danh mục

Đây là các danh mục cha của các sản phẩm cùng chủng loại hoặc thuộc tính. Chức năng quản lý danh mục được tích hợp chung với chức năng quản lý sản phẩm, tại tab "Danh mục", phía sau tab "Thông tin".
Chức năng quản lý danh mục
Chức năng quản lý danh mục

Thêm mới danh mục

  • Chọn nút “Thêm danh mục”
Nút thêm danh mục
Nút thêm danh mục
  • Điền tên của Danh mục
Chức năng tạo mới danh mục
Chức năng tạo mới danh mục
  • Bấm nút "Tạo danh mục" để hoàn tất
Nút tạo danh mục
Nút tạo danh mục

Chỉnh sửa danh mục

  • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên danh mục, chọn "Sửa thông tin"
Sửa thông tin danh mục
Sửa thông tin danh mục
  • Thay thế tên danh mục
  • Bấm vào nút cập nhật để thay đổi tên danh mục
Nút cập nhật danh mục
Nút cập nhật

Xoá danh mục

Khi muốn xoá danh mục khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên danh mục và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.