Danh mục

Đây là các danh mục cha của các sản phẩm cùng chủng loại hoặc thuộc tính. Chức năng quản lý danh mục được tích hợp chung với chức năng quản lý sản phẩm, tại tab "Danh mục", phía sau tab "Thông tin".

Thêm mới danh mục

  • Chọn nút “Thêm danh mục”

  • Điền tên của Danh mục

  • Bấm nút "Tạo danh mục" để hoàn tất

Chỉnh sửa danh mục

  • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên danh mục, chọn "Sửa thông tin"

  • Thay thế tên danh mục

  • Bấm vào nút cập nhật để thay đổi tên danh mục

Xoá danh mục

Khi muốn xoá danh mục khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên danh mục và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.

Last updated