Links

Hóa đơn

Tại đây, bạn có thể xem lại các hoá đơn bán hàng của cửa hàng từ trước đến nay, có thể tìm nhanh bằng cách nhập mã hoá đơn được in trên hoá đơn vào ô tìm kiếm.
Chức năng quản lý hoá đơn
Chức năng quản lý hoá đơn
Hoá đơn được tạo tự động sau khi sản phẩm đã được thanh toán, hoá đơn được tạo sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xoá bỏ.
Chức năng quản lý hoá đơn
Chức năng quản lý hoá đơn

Các thông tin trên hoá đơn

 • Thông tin cửa hàng: Các thông tin này được thêm tại phần Tài khoản của cửa hàng
  Thông tin cửa hàng
  Thông tin cửa hàng
  • Logo
  • Tên cửa hàng
  • Địa chỉ cửa hàng
  • Website (nếu có)
 • Thông tin khác
  Thông tin khác
  Thông tin khác
  • Tên nhân viên tạo hoá đơn
  • Hotline của cửa hàng
  • Mã hoá đơn: Bắt đầu bằng dấu "#" và theo sau là dãy số và chữ được tạo ngẫu nhiên
  • Ngày tạo hoá đơn
 • Danh sách sản phẩm và tổng bill
Danh sách sản phẩm và tổng bill
Danh sách sản phẩm và tổng bill
 • Thông tin thanh toán: Thông tin này được thêm tại phần Tài khoản của cửa hàng