Links

Khách hàng

Thêm, sửa thông tin khách hàng, tạo công nợ, thêm hoặc giảm công nợ cho khách hàng được tạo tại đây
Chức năng quản lý khách hàng
Chức năng quản lý khách hàng

Tạo mới khách hàng

Chức năng tạo mới khách hàng
Chức năng tạo mới khách hàng
  • Chọn nút "Thêm"
Nút thêm khách hàng
Nút thêm khách hàng
  • Điền các mục được liệt kê trong form khách hàng
Tên khách hàng:
Số điện thoại:
Email:
Địa chỉ:
Công nợ (nếu có): Thêm công nợ cho khách hàng (nếu có) tại ô này
Tags: Đây là các danh từ để mô tả khách hàng như: Khách mới, khách VIP...
  • Bấm nút "Tạo khách hàng"
Nút tạo khách hàng mới
Nút tạo khách hàng mới

Sửa thông tin khách hàng

  • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên nhân viên, chọn "Sửa thông tin"
Sửa thông tin khách hàng
Sửa thông tin khách hàng
  • Điền các thông tin cần thay đổi của nhân viên
  • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi
Nút cập nhật
Nút cập nhật

Xoá khách hàng

Khi muốn xoá khách hàng khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên khách hàng và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.