Khách hàng

Thêm, sửa thông tin khách hàng, tạo công nợ, thêm hoặc giảm công nợ cho khách hàng được tạo tại đây

Tạo mới khách hàng

  • Chọn nút "Thêm"

  • Điền các mục được liệt kê trong form khách hàng

Tên khách hàng:

Số điện thoại:

Email:

Địa chỉ:

Công nợ (nếu có): Thêm công nợ cho khách hàng (nếu có) tại ô này

Tags: Đây là các danh từ để mô tả khách hàng như: Khách mới, khách VIP...

  • Bấm nút "Tạo khách hàng"

Sửa thông tin khách hàng

  • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên nhân viên, chọn "Sửa thông tin"

  • Điền các thông tin cần thay đổi của nhân viên

  • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi

Xoá khách hàng

Khi muốn xoá khách hàng khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên khách hàng và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.

Last updated