Tài sản

Chức năng này dùng để thêm hoặc sửa thông tin tài sản của cửa hàng. Tài sản được liệt kê để đưa vào chi phí cố định được sử dụng để tính toán điểm hoà vốn.

Thêm mới tài sản

  • Chọn “Thêm”

  • Nhập thông tin tài sản vào Form

Tên tài sản: Điền tên đầy đủ của tài sản

Số tiền: Là giá trị lúc mua ban đầu của tài sản

Mô tả: Đoạn mô tả ngắn về tài sản

Thống kê: Có 2 loại là "Đưa vào thống kê" hoặc "Không đưa vào thống kê". Nếu chọn "Đưa vào thông kê" thì phần mềm sẽ tính toán số tiền của tài sản như 1 khoản chi phí hoạt động trong ngày của cửa hàng, còn nếu chọn "Không đưa vào thống kê" thì tài sản này chỉ dùng để liệt kê chứ không dùng làm số liệu tính toán chi phí.

  • Bấm nút "Tạo tài sản" để hoàn tất

Sửa thông tin tài sản

  • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên tài sản, chọn "Sửa thông tin"

  • Điền các thông tin cần thay đổi của tài sản

  • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi

Xoá tài sản

Khi muốn xoá tài sản khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên tài sản và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.

Last updated