Nhân viên

Thêm nhân viên, sửa thông tin nhân viên, chấm công, tạo hoa hồng, thưởng, tăng ca, phạt, tạm ứng, trừ nghỉ phép được tạo ở đây.

Tạo mới nhân viên

 • Chọn vào nút “Thêm”

 • Điền vào các trường có sẵn trong Form

 • Thông tin cơ bản: Tên nhân viên, vị trí công việc, email, số điện thoại, địa chỉ.

 • Thông tin chấm công:

  • Ngày vào làm: Chọn ngày vào làm để bắt đầu chấm công từ ngày này cho nhân viên. Có thể chọn lùi ngày về trước so với hiện tại để tính lương

  • Ngày thanh toán lương: Đây là ngày chốt sổ lương cho nhân viên, chu kỳ lương tính từ ngày thanh toán lương tháng trước đến ngày thanh toán lương tháng này. (Nếu tháng đầu tiên thì chu kỳ lương tháng đầu được tính từ ngày vào làm đến ngày thanh toán lương)

  • Số giờ làm việc trong ngày: Số này dùng để làm căn cứ nhân hệ số lương cho nhân viên

  • Tính lương theo: Có 3 kiểu tính lương là tính theo giờ, theo ngày, theo tháng. Mục này sẽ liên đới với mục "Mức lương" phía dưới

  • Mức lương: Căn cứ vào ô "Tính lương theo" phía trên

   • Nếu tính lương theo "Giờ" thì: Mức lương tháng = (Mức lương giờ * Số giờ làm việc trong ngày) * 30

   • Nếu tính lương theo "Ngày" thì Lương hàng tháng = Mức lương ngày * 30

   • Nếu tính lương theo "Tháng" thì mức lương này chính là mức lương phải trả hàng thán cho nhân viên

  • Tình trạng công việc: Có 2 lựa chọn là đang làm và nghỉ việc. Nếu mới tạo nhân viên để tính lương thì để là "đang làm", nếu nhân viên đã nghỉ việc thì chọn "nghỉ việc" để hệ thống không chấm công cho nhân viên này nữa.

  • Giờ làm việc: Bấm vào dấu cộng (+) để thêm các khung giờ làm phù hợp cho nhân viên.

 • Bấm vào nút "Tạo nhân viên" để hoàn tất

Sửa thông tin nhân viên

 • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên nhân viên, chọn "Sửa thông tin"

 • Điền các thông tin cần thay đổi của nhân viên

  • Lưu ý: Nếu thay đổi "Ngày thanh toán lương", "Số giờ làm việc trong ngày", "Tính lương theo...", "Mức lương..." thì sự thay đổi sẽ được áp dụng tính từ ngày hôm sau.

 • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi

THÊM KHÁC

Tại đây, bạn có thể thêm hoa hồng, thêm thưởng, tính tăng ca, thêm tạm ứng, thêm phạt và thêm số giờ nghỉ phép trừ lương cho nhân viên. Có thể thêm cho 1 nhân viên hoặc nhiều nhân viên cùng lúc.

Sau khi thêm các loại thành công, hệ thống sẽ cộng trừ trực tiếp vào lương nhân viên tháng này của từng nhân viên được áp dụng.

Chọn Nút Dropdown bên cạnh nút "Thêm", rồi chọn "THÊM KHÁC"

 1. Thêm hoa hồng

  • Chọn tên nhân viên (có thể chọn 1 nhân viên hoặc nhiều nhân viên)

  • Chọn loại cần thêm: Tiền hoa hồng

  • Chọn số tiền hoa hồng cần thêm cho nhân viên

  • Cuối cùng bấm nút "Thêm" để lưu.

 2. Thêm thưởng

  • Chọn tên nhân viên (có thể chọn 1 nhân viên hoặc nhiều nhân viên)

  • Chọn loại cần thêm: Tiền thưởng

  • Chọn số tiền thưởng cho nhân viên

  • Cuối cùng bấm nút "Thêm" để lưu.

 3. Thêm tăng ca

  • Chọn tên nhân viên (có thể chọn 1 nhân viên hoặc nhiều nhân viên)

  • Chọn loại cần thêm: Tăng ca

  • Chọn hệ số nhân lương tăng ca cho nhân viên, lương tăng ca = Lương cơ bản theo giờ * hệ số lương tăng ca * số giờ tăng ca.

  • Chọn số giờ tăng ca

  • Cuối cùng bấm nút "Thêm" để lưu.

 4. Thêm tạm ứng

  • Chọn tên nhân viên (có thể chọn 1 nhân viên hoặc nhiều nhân viên)

  • Chọn loại cần thêm: Tiền tạm ứng

  • Chọn số tiền tạm ứng nhân viên

  • Cuối cùng bấm nút "Thêm" để lưu.

 5. Thêm phạt

  • Chọn tên nhân viên (có thể chọn 1 nhân viên hoặc nhiều nhân viên)

  • Chọn loại cần thêm: Tiền phạt

  • Chọn số tiền phạt lỗi nhân viên

  • Cuối cùng bấm nút "Thêm" để lưu.

 6. Thêm số giờ nghỉ trừ lương

  • Chọn tên nhân viên (có thể chọn 1 nhân viên hoặc nhiều nhân viên)

  • Chọn loại cần thêm: Số giờ nghỉ trừ lương

  • Chọn số giờ nghỉ trừ lương của nhân viên, số tiền bị trừ = số giờ nghỉ * lương cơ bản theo giờ

  • Cuối cùng bấm nút "Thêm" để lưu.

Xoá nhân viên

Khi muốn xoá nhân viên khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên nhân viên và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.

Last updated