Links

Nhà cung cấp

Thêm, sửa thông tin và tạo giao dịch giữa cửa hàng với các nhà cung cấp được tạo lập ở đây
Chức năng quản lý nhà cung cấp
Chức năng quản lý nhà cung cấp

Tạo mới thông tin nhà cung cấp

 • Chọn nút “Thêm”
Nút thêm nhà cung cấp
Nút thêm nhà cung cấp
 • Điền thông tin cơ bản của nhà cung cấp vào Form
Tên nhà cung cấp:
Số điện thoại:
Email:
Địa chỉ:
 • Bấm nút "Tạo nhà cung cấp"
Nút tạo nhà cung cấp
Nút tạo nhà cung cấp

Sửa thông tin nhà cung cấp

 • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên nhân viên, chọn "Sửa thông tin"
Nút sửa thông tin nhà cung cấp
Nút sửa thông tin nhà cung cấp
 • Điền các thông tin cần thay đổi của nhân viên
 • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi
Nút cập nhật nhà cung cấp
Nút cập nhật

Tạo giao dịch với nhà cung cấp

Các giao dịch giữa cửa hàng với nhà cung cấp
Các giao dịch giữa cửa hàng với nhà cung cấp
 • Chọn vào tên của nhà cung cấp để xem chi tiết thông tin và các giao dịch
 • Tại vùng Giao dịch, bấm chọn "Thêm giao dịch" để tạo giao dịch mới
Nút thêm giao dịch
Nút thêm giao dịch
 • Khi hộp thoại thêm giao dịch hiện ra, hãy điền đầy đủ các thông tin của giao dịch gồm:
  • Chọn mặt hàng cung cấp: Chọn các mặt hàng cung cấp đã tạo trước đây hoặc có thể tạo mới mặt hàng ngay tại ô này
  • Tổng số tiền nhập: Đây là số tiền phải trả cho nhà cung cấp
  • Đã thanh toán: Đây là số tiền mà khách hàng đã thanh toán cho nhà cung cấp
  • Còn lại: Số tiền này = Tổng số tiền nhập - số tiền đã thanh toán
Hộp thoại thêm giao dịch
Hộp thoại thêm giao dịch
 • Bấm vào nút "Thêm" để tạo giao dịch với nhà cung cấp
Nút tạo mới giao dịch
Nút tạo giao dịch
Lưu ý: Đối với các giao dịch mà cửa hàng chưa thanh toán hết cho nhà cung cấp, hệ thống sẽ lưu lại số tiền còn thiếu mà cửa hàng còn thiếu tại mục giao dịch này. Khi cửa hàng thanh toán cho thêm nhà cũng cấp, hãy bấm nút "Thanh toán thêm" để hoàn tất khoản nợ với nhà cung cấp
Nút thanh toán thêm cho nhà cung cấp
Nút thanh toán thêm cho nhà cung cấp

Xoá nhà cung cấp

Khi muốn xoá nhà cung cấp khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên nhà cung cấp và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.