Tạo Phân quyền

Đây là nơi bạn có thể tạo các quyền sử dụng phần mềm cho nhân viên, bạn có thể cho phép nhân viên được xem, thêm, sửa, xoá hoặc toàn quyền sử dụng 1 tính năng nào đó phù hợp với tính chất công việc

Vị trí của chức năng "Phân quyền" trong phần mềm

 • Tại biểu tượng 3 gạch ngang phía trên bên phải màn hình, bạn click vào đó

 • Khi 1 dãy menu dọc hiện ra bên phải, bạn chọn vào "Tạo phân quyền"

Thêm mới phân quyền

 • Chọn nút “Thêm”

 • Thêm các thông tin của phân quyền cần tạo

  • Thêm tên của phân quyền: Tên này có thể đặt theo tên của người sử dụng (ví dụ: Nguyễn Hương, Trần Anh Đức...) hoặc theo tên của bộ phận chức năng sử dụng (ví dụ: Bếp, pha chế, thu ngân...)

  • Chọn các quyền mà bạn muốn cho nhân viên sử dụng

   • Sản phẩm: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

   • Loại danh mục: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

   • Sự kiện: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

   • Hoá đơn: Xem - Toàn quyền sử dụng

   • Nguyên vật liệu: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

   • Nhân viên: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

   • Khách hàng: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

   • Nhà cung cấp: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

   • Tài sản: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

   • Phiếu thu: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

   • Phiếu chi: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

   • Tin nhắn: Xem - Toàn quyền sử dụng

   • Quản lý bàn ghế: Xem - Toàn quyền sử dụng

   • Giới thiệu người mới: Toàn quyền sử dụng

   • Báo cáo

    • Thống kê nguyên vật liệu: Xem - Xem ngày cụ thể

    • Thống kê hoạt động: Xem - Toàn quyền sử dụng

    • Thống kê biểu đồ: Xem - Toàn quyền sử dụng

    • Thống kê chi phí: Xem - Xem ngày cụ thể - Xem và so sánh

    • Thông kê doanh thu: Xem - Xem ngày cụ thể - Xem và so sánh

    • Thống kê nguyên liệu nhập: Xem - Xem ngày cụ thể - Xem và so sánh

    • Thống kê sản phẩm đã bán: Xem - Xem ngày cụ thể - Xem và so sánh

    • Thống kê công nợ: Xem - Xem ngày cụ thể - Xem và so sánh

    • Thống kê nguyên liệu sử dụng: Xem - Xem ngày cụ thể - Xem và so sánh

    • Thống kê bàn: Xem - Xem ngày cụ thể - Xem và so sánh

   • Bàn ghế ngoài trang chủ: Xem - Toàn quyền sử dụng

   • Thống kê sản phẩm chưa nhận: Xem - Toàn quyền sử dụng

   • Thống kê sản phẩm chưa giao: Xem - Toàn quyền sử dụng

   • Thống kê sản phẩm chưa thu tiền: Xem - Toàn quyền sử dụng

   • Lịch: Xem

   • Thông tin cá nhân: Toàn quyền sử dụng

   • Quản lý Qr Code: Xem - Toàn quyền sử dụng

   • Chạy bàn chờ thanh toán: Xem - Toàn quyền sử dụng

   • Phiếu nhập kho: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

   • Phiếu xuất kho: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

   • Phiếu chuyển kho: Xem - Thêm, Sửa, Xoá - Toàn quyền sử dụng

  • Bấm nút "Tạo phân quyền" để hoàn tất

Chỉnh sửa phân quyền

 • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên phân quyền, chọn "Sửa thông tin"

 • Thực hiện các thay đổi

 • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi

Xoá phân quyền

Khi muốn xoá phân quyền đã tạo khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên của phân quyền và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.

Last updated