Links

Phiếu chi

Đây là chức năng để tạo và duyệt các phiếu chi (dòng tiền ra) của cửa hàng.

Tạo mới phiếu chi

 • Chọn nút “Thêm”
Nút thêm phiếu chi
Nút thêm phiếu chi
 • Điền thông tin liên quan vào Form
Tiêu đề: Đây là tiêu đề của phiếu chi, mô tả nội dung của phiếu chi
Tên người nhận: Đây là tên của người nhận phiếu chi này
Địa chỉ: Địa chỉ của người nộp phiếu chi
Số tiền:
Mô tả: Mô tả nội dung, thể hiện vì sao phiếu chi được lập
Thống kê: Có 2 loại là "Đưa vào thống kê" hoặc "Không đưa vào thống kê". Nếu chọn "Đưa vào thông kê" thì phần mềm sẽ tính toán số tiền của phiếu chi như 1 khoản chi phí hoạt động trong ngày của cửa hàng, còn nếu chọn "Không đưa vào thống kê" thì phiếu chi này chỉ dùng để liệt kê chứ không dùng làm số liệu tính toán chi phí.
Chức năng tạo mới phiếu chi
Chức năng tạo mới phiếu chi
 • Bấm nút "Tạo phiếu chi" để hoàn tất
Nút tạo phiếu chi
Nút tạo phiếu chi

Trạng thái của phiếu chi

Phiếu chi có 3 trạng thái là "Đã xét duyệt", "Chờ xét duyệt" và "Đã từ chối"
 • Trạng thái "Đã xét duyệt":
  Phiếu chi đã xét duyệt
  Phiếu chi "Đã xét duyệt"
  • Đây là trạng thái khi mà phiếu chi đã được duyệt qua bởi người quản lý
  • Đối với tài khoản quản lý, khi nhập phiếu chi sau thì trạng thái mặc định sẽ là "Đã xét duyệt", còn đối với các tài khoản được phân quyền sử dụng thì trạng thái mặc định sau khi tạo phiếu thu sẽ là "Chờ xét duyệt" (tức là chờ quản lý xét duyệt mới được đưa vào hệ thống tính toán)
  • Màu sắc của trạng thái "Đã xét duyệt" sẽ trùng mới màu chủ đạo của phần mềm (primary).
 • Trạng thái "Chờ xét duyệt":
  Phiếu chi chờ xét duyệt
  Phiếu chi "Chờ xét duyệt"
  • Đây là trạng thái mà người tạo ra phiếu chi là các tài khoản được phân quyền (không phải tài khoản quản lý).
  • Màu sắc của trạng thái "Chờ xét duyệt" sẽ trùng với màu được ưu tiên thứ 2 của phần mềm (secondary)
  • Để chuyển trạng thái từ "Chờ xét duyệt" sang "Đã xét duyệt" hoặc "Đã từ chối" thì phải cần thao tác duyệt phiếu từ tài khoản của người quản lý
  Duyệt phiếu chi
  Duyệt "Phiếu chi"
 • Trạng thái "Đã từ chối":
  Phiếu chi đã từ chối
  Phiếu chi "Đã từ chối"
  • Đây là trạng thái mà khi phiếu chi được lập bởi tài khoản nhân viên được phân quyền mà không được duyệt phiếu bởi người quản lý
  • Khi phiếu thu bị từ chối, hệ thống sẽ không thống kê phiếu chi này vào danh mục "Báo cáo"
  • Màu sắc của trạng thái "Đã từ chối" là màu đỏ.

Chỉnh sửa thông tin phiếu chi

 • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên phiếu chi, chọn "Sửa thông tin"
Sửa thông tin phiếu chi
Sửa thông tin phiếu chi
 • Điền các thông tin cần thay đổi của phiếu chi
 • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi
Nút cập nhật phiếu chi
Nút cập nhật

Xoá phiếu chi

Khi muốn xoá phiếu chi khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên phiếu chi và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.