Bảng thống kê chi phí

Thống kê chi phí bao gồm các loại thống kê gì?

Thống kê chi phí bao gồm 6 loại

 • Chi phí mua mới nguyên vật liệu

 • Chi phí nhân viên

 • Công nợ với nhà cung cấp

 • Chi phí mặt bằng

 • Chi phí internet

 • Chi phí khác

Chi phí nguyên liệu được lấy số liệu từ đâu?

Chi phí nguyên liệu được lấy từ phần quản lý nguyên vật liệu khi thêm mới nguyên vật liệu hay bổ sung nguyên vật liệu vào kho

Chi phí nhân viên được lấy số liệu từ đâu?

 • Chi phí nhân viên được lấy từ phần quản lý nhân viên theo cài đặt của cửa hàng

 • Số liệu này được chia theo từng ngày công của nhân viên

Chi phí công nợ được lấy số liệu từ đâu?

 • Chi phí công nợ được lấy từ phần quản lý nhà cung cấp

 • Khi cửa hàng thực hiện ghi nhận giao dịch bằng cách nhập số liệu vào ô “Thêm giao dịch”. Số tiền mới trả sẽ được hiển thị tại đây

Chi phí mặt bằng, internet được lấy số liệu từ đâu?

 • Chi phí mặt bằng được lấy từ Form mặt bằng trong phần quản lý Phiếu chi. Chi phí mặt bằng được chia đều cho các ngày trong tháng

 • Chi phí Internet được lấy từ Form Internet trong phần quản lý Phiếu chi. Chi phí Internet được chia đều cho các ngày trong tháng

Chi phí khác là chi phí gì?

Chi phí khác được lấy từ phần quản lý Phiếu chi mới phát sinh, ngoại trừ chi phí mặt bằng và internet

Chức năng này tự động cập nhật hay cập nhật thủ công?

 • Chức năng này được cập nhật tự động từ những phần quản lý có liên quan

 • Tại các phần quản lý có liên quan thì phải nhập thủ công

Last updated