Links

Nguyên vật liệu

Đây là trình quản lý kho rất mạnh mẽ của phần mềm VMASS, hãy thêm tất cả nguyên vật liệu có trong kho hàng của bạn vào đây để có thể định lượng cho sản phẩm và quản lý kho hàng dễ dàng.
Chức năng quản lý nguyên vật liệu
Chức năng quản lý nguyên vật liệu

Thêm mới nguyên vật liệu

Mỗi nguyên liệu chỉ nên tạo 1 lần để tránh sự chồng chéo, hãy kiểm tra xem nguyên liệu đã được tạo hay chưa trước khi thêm mới nguyên vật liệu
 • Chọn nút “Thêm”
Nút thêm nguyên vật liệu
Nút thêm nguyên vật liệu
 • Điền các thông tin liên quan vào Form
Tên nguyên liệu: Điền tên của nguyên liệu
Mã SKU: Mã này sẽ tự động được tạo ra theo thứ tự của nguyên vật liệu được thêm vào phần mềm, bắt đầu với chữ cái "NVL" và sau đó là số thứ tự
Đơn vị tính: Là đơn vị để đo lường nguyên liệu này, ví dụ: Thùng, hộp, cái, kg, lít, chai, lon...
Đơn giá: Là giá trị của nguyên liệu được trên 1 đơn vị tính phía trên, ví dụ: 30.000đ/Kg
Số lượng: Là số lượng hiện đang có sẵn trong kho hoặc đang nhập vào kho
 • Bấm nút "Tạo nguyên vật liệu" để hoàn tất
Nút tạo nguyên vật liệu
Nút tạo nguyên vật liệu

Chỉnh sửa thông tin nguyên vật liệu

 • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên nguyên vật liệu, chọn "Sửa thông tin"
Sửa thông tin nguyên vật liệu
Sửa thông tin nguyên vật liệu
 • Điền các thông tin cần thay đổi của nguyên vật liệu
 • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi
Nút cập nhật nguyên vật liệu
Nút cập nhật

Bổ sung nguyên liệu

Chức năng này được sử dụng khi bạn muốn thay đổi số lượng (nhập thêm nguyên liệu vào kho) và thay đổi giá mới cho nguyên vật liệu
Bổ sung nguyên vật liệu
Bổ sung nguyên vật liệu
 1. 1.
  Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên nguyên vật liệu, chọn "Bổ sung nguyên liệu"
 2. 2.
  Chọn tiếp “Bổ sung nguyên liệu”
 3. 3.
  Điền số lượng và đơn giá mới của nguyên liệu mới vào để phần mềm thực hiện tính toán thống kê

Reset số lượng nguyên vật liệu về 0

Khi số lượng nguyên liệu thực tế trong kho hàng có sự chênh lệch với số lượng nguyên liệu còn lại trên phần mềm (trong kho đã hết hàng nhưng trên phần mềm vẫn ghi nhận còn do sử dụng không đúng với định lượng ban đầu), bạn hãy bấm vào nút “Reset về 0” để tiến hành đưa số liệu trên phần mềm về 0 cho cân bằng với thực tế.
Thực hiện bằng reset về 0 bằng cách
 • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên nguyên vật liệu, chọn "Sửa thông tin"
 • Bấm vào nút "Reset về 0" để tiến hành reset
Nút reset nguyên liệu
Nút reset nguyên liệu
 • Xác nhận đồng ý khi có hộp thoại hiện ra

Xoá nguyên vật liệu

Khi muốn xoá nguyên vật liệu khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên nguyên vật liệu và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.