Links

Thống kê công nợ

Bảng thống kê công nợ

Chức năng của bảng này là gì?

  • Chức năng của bảng thống kê công nợ là tổng hợp tất cả danh sách các nhà cung cấp hiện tại và trước đây của cửa hàng
  • Số liệu thống kê bao gồm
    • Số tiền đã mua
    • Số lần mua hàng
    • Số tiền đã tr
    • Số tiền còn lại

Có thể thấy được công nợ của từng nhà cung cấp ở đây không?

Nhìn vào bảng thống kê công nợ có thể thấy ngay việc cửa hàng còn nợ nhà cung cấp hay đã trả đủ. Tất nhiên các khi có số liệu phát sinh cửa hàng phải cập nhật lên hệ thống để thống kê

Khi có thay đổi về công nợ với nhà cung cấp thì phải làm thế nào?

Để cập nhật thông tin công nợ, quý khách vào phần quản lý nhà cung cấp, kéo xuống phần “Giao dịch” và chọn vào nút “Thêm giao dịch” để tạo giao dịch mới với nhà cung cấp