Links

Form tuỳ chỉnh

Đây là chức năng tạo thêm 1 hoặc nhiều trường nhập liệu mới vào form của các tính năng như: Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, phiếu thu, phiếu chi, nguyên vật liệu, sản phẩm...
Chức năng tạo form tuỳ chỉnh mới
Chức năng tạo form tuỳ chỉnh mới

Tạo trường mới cho Form

Chức năng thêm form tuỳ chỉnh
Chức năng thêm form tuỳ chỉnh
  • Chọn nút “Thêm”
Nút thêm form tuỳ chỉnh
Nút thêm form tuỳ chỉnh
  • Điền thông tin liên quan của tài khoản vào Form
Tiêu đề: Điền tên của trường form mới
Loại form: Chọn 1 chức năng để thêm mới form
Loại Form
Loại form
Kiểu dữ liệu: Chọn 1 loại kiểu dữ liệu của form mới này. Có 7 kiểu dữ liệu là: (text - Chữ, Number - Số, Date - Ngày tháng, Textarea - Chữ, URL - Địa chỉ trang web, Boolean - Chọn đúng hoặc sai, Phone - Số điện thoại)
Kiểu dữ liệu
Kiểu dữ liệu
  • Bấm nút "Tạo form tuỳ chỉnh" để hoàn tất
Nút tạo form tuỳ chỉnh
Nút tạo form tuỳ chỉnh

Chỉnh sửa thông tin tài khoản

  • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên form tuỳ chỉnh đã tạo, chọn "Sửa thông tin"
Chỉnh sửa thông tin form tuỳ chỉnh
Chỉnh sửa thông tin form tuỳ chỉnh
  • Điền các thông tin cần thay đổi của form tuỳ chỉnh
  • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi
Nút cập nhật
Nút cập nhật

Xoá form tuỳ chỉnh

Khi muốn xoá form tuỳ chỉnh đã tạo khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên form và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.