Việc cần làm

Chức năng của phần này là gì?

 • Việc cần làm dùng để ghi chép lịch đặt bàn của khách
 • Hoặc dùng để ghi chép các công việc quan trọng cần thực hiện trong tương lai
 • Khi đến hạn thực hiện, phần mềm sẽ thông báo để cửa hàng thực hiện công việc.
 • Việc cần làm khi được tạo sẽ hiển thị ở phần “Lịch” tại trang chủ. Tại đây, màu đỏ thể hiện việc chưa hoàn thành, màu xanh thể hiện việc đã hoàn thành

Tạo mới như thế nào?

 1. 1.
  Chọn “Thêm”
 2. 2.
  Điền tên của Việc cần làm
 3. 3.
  Điền mô tả chi tiết
 4. 4.
  Chọn mốc thời gian thực hiện, phần mềm sẽ thông báo dựa trên mốc thời gian này

Cập nhật tiến độ như thế nào?

 • Khi công việc hoàn thành, quý khách chọn vào Việc cần làm, chọn tiếp “Hoàn thành” để đánh dấu là đã xong
 • Tương tự, khi công việc đã đánh dấu hoàn thành nhưng phải thực hiện lại, quý khách chọn vào Việc cần làm, chọn tiếp “Chưa làm” để tiến hành làm lại

Cập nhật thông tin Việc cần làm như thế nào?

 1. 1.
  Chọn Việc cần làm muốn cập nhật
 2. 2.
  Chọn “Cập nhật”
 3. 3.
  Điền thông tin muốn cập nhật