Custom Fields (chức năng thêm trường mới vào Forms)

Chức năng này được sử dụng làm gì?

Dùng để thêm các trường vào Form khi trong Form hiện tại không có đủ trường để nhập liệu

Những Form nào có thể dùng được chức năng thêm mới các Fields này?

Tất cả các Form trong phần mềm đều có thể sử dụng được chức năng này, ví dụ như:
 1. 1.
  Form Nhân viên
 2. 2.
  Form Khách hàng
 3. 3.
  Form Nhà cung cấp
 4. 4.
  Form Thực đơn
 5. 5.
  Form Nguyên vật liệu
 6. 6.
  Etc.

Tạo mới như thế nào?

 1. 1.
  Chọn “Thêm”
 2. 2.
  Điền tiêu đề của trường muốn thêm
 3. 3.
  Chọn Form muốn thêm vào
 4. 4.
  Chọn kiểu dữ liệu cho trường mới thêm

Cập nhật thông tin trường mới thêm như thế nào?

 1. 1.
  Chọn vào tên của trường mới thêm
 2. 2.
  Chọn “cập nhật”
 3. 3.
  Điền thông tin cần thay đổi.